Условия

Изтегли: ДоговорПолица

Д  О  Г  О  В  О  Р

ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ

 

Днес …………….. в гр. .............................. между: “Колеж по науките Леонардо да Винчи (съкратено CSLdV)” EООД, със седалище град София жк Люлин, 539 А и адрес на управление - град София, ул. “Алабин” №33, офис 111, ЕИК 831555470, Удостоверение за регистрация на туристическа дейност № РК-01-6782/ 15.07.2011 г. на МИЕТ на Р България, представлявано от Управителя Радослав Илиев Йонов, наричано по-долу ТУРОПЕРАТОР, и представлявано от служителя на “CSLdV” EООД                                                                               от една страна

и  от друга страна:

1. ....................................................с л. к. №/…......................., изд. от ......................... ЕГН:

2. . ..................................................с л. к. №/…......................., изд. от ......................... ЕГН:

3 .. ..................................................с л. к. №/…......................., изд. от ......................... ЕГН:

4. . ..................................................с л. к. №/…......................., изд. от ......................... ЕГН:

 

Адрес:

тел. .........................................  мобилен ......................................  e-mail:

фирма ................................................................  адрес

данъчен № ................................. Булстат .....................................  МОЛ

наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, се постигна съгласие и се сключи настоящия договор за следното:

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на КЛИЕНТА срещу заплащане организирано туристическо пътуване  по дестинацията ............................................................. при условията на този договор.

 

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2. Транспорт:

Фирма-превозвач:.................................. адрес:....................................№ на лиценз....

Дата на  тръгване

Час на тръгване

Начален/краен пункт

Маршрут на пътуване

Дата/време на простигане

Дни престои

Транспосртно средство

Категория

Отличителни белези

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Хотелско настаняване:

Дата на настаняване

Дата на отпътуване

Хотел

Категория

Местоположение

Стая

Брой нощувки

 

 

 

 

 

 

 

4. Заведения за хранене и развлечения:

Вид

Категория

Брой на храненията

Вид на храненията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Допълнителни услуги:

Трансфери

Застраховки

Екскурзии

Специални изисквания на клиента

Други

 

 

 

 

 

 

 

6. Обща цена на всички услуги, включени в договора: ..............................................................

7. Срок и начин на плащане на общата цена:

7.1. Депозит в размер на не по-малко от 30% от общата цена на човек, съобразно условията на конкретната програма. Резервация се прави само след заплащане на капарото.

7.2. Остатъкът в размер на 70% /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането по  т. 7.1., съобразно условията на конкретната програма/ се заплаща минимум 17 (седемнадесет) дни преди датата на отпътуване.

7.3. В случай, че сумата по т. 7.2. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се анулира и депозита остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА за покриване на разходите му.

7.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановен заплатеният депозит.

 

8. Извършени плащания

Дата

Номер на фактура

Сума в лева

Курс на БНБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плащанията на туроператора към чуждестранния съконтрагент са в ..........................(валута)

9. Други плащания, невключени в цената:

10. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:

10.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

10.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договара, като летищни, пристанищни такси и други.

10.3. При промяна в обменния валутен курс, отнасящ се за договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването. (т. 10.3. касае само случаите, в които туроператора плаща на чуждестраниия си съконтрагент в USD или друга валута).

11. Анулации и неустойки

11.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 31 дена преди датата на пътуването.

11.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.11.1., той дължи на туроператора неустойка за покриване на разходите му в размер на:

11.2.1. Ако направената анулация е от 31 до 18 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на не по-малко от 30% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.

11.2.2. Ако направената анулация е от 17 до 10 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 60% от цената на пътуването.

11.2.3. Ако направената анулация е 9 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.

11.2.4. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 11.2.1., 11.2.2. и 11.2.3., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

11.2.5. Анулация на резервация на апарт-хотели може да стане до 48 часа преди отпътуването, след което се удържа една нощувка за резервации до 3 дена или 2 нощувки за резервации над 3 дена.

11.2.6. Всяка промяна на резервацията в рамките на сроковете в т.  от 11.2.1 до 11.2.5. се счита за частична анулация съгласно договореностите на ТУРОПЕРАТОРА с партньорите му, ако ТУРОПЕРАТОРА не успее да постигне смекчаващи условия за промяната.  

11.3. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

11.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването, и при съблюдаване условията на закупуване на самолетният билет в случай на самолетно пътуване.

11.4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

12. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: ...........................................

13. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.

14. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 35 от Закона за туризма.

15. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

16. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

17. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

18. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора партньор да изпълни задълженията си по настаняването или при наличие на други подобни обективни причини.

19. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

19.1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат регистрирани в писмен вид пред ръководството на хотела, през времето на пребиваването им в хотела и незабавно изпратени на ТУРОПЕРАТОРА. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

19.2. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

20. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да сключва застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма  и копие от  актуалната застрахователна  полица да публикува на интернет страницата си www.voyageu.com към момента на влизането й в сила.

21. Информация за сключената задължителна затраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

22. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ .

 

ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

23. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

24. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

 

Този договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, и се подписа на всяка страница, както следва:

за служител, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ                                   за ПОТРЕБИТЕЛЯ:

«CSLdV» EООД: